Zápis do 1. tříd na 2. ZŠ se bude konat v budově STARÁ POŠTA - Martinovského 176

ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 14.00 h. do 18.00 h.

v pátek 6. dubna 2018 od 14.00 h. do 17.00 h.

zapis-do-prvnich-trid-2016_14.jpg 

Pořadí,v kterém děti přijdou k zápisu, nemá vliv na jeho výsledek.

Náhradní termín zápisu
je možno domluvit osobně nebo telefonicky.

Děti s loňským odkladem nemusí znovu k zápisu, stačí jen osobně nebo telefonicky (313 251 260) potvrdit nástup.

Budoucí prvňáčkové mohou zdarma navštěvovat: kroužek anglického jazyka (pouze učebnice v režii rodičů - www.oup.com/elt/happyhouse) pod vedením kvalifikovaných učitelů a kroužek „Hra na zobcovou flétnu“ pod odborným vedením. Děti se budou scházet na Staré poště nebo v družině. Přesun žáků z družiny na kroužek i zpět zajištěn.
Ostatní kroužky naleznete zde.

Děti, které do 31. 8. 2018 (nar. od 1.9.2011 do 31.8.2012) dovrší věk 6 let, čeká zápis do 1. třídy. Podle § 36 školského zákona č.561/2004 Sb. může být též přijato (předčasný nástup) k plnění povinné školní docházky dítě narozené od 1.9.2012 do 31.12.2012 (k žádosti je třeba dodat vyjádření školského poradenského zařízení) a dítě nar. od 1.1.2013 do 30.6.2013 (kde je třeba doložit i vyjádření odborného lékaře). Více zde.

Budeme vyučovat podle školního vzdělávacího programu, který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Od šestého ročníku zřizujeme třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Vzdělávací program „ Otevřená kniha“, klade důraz na získávání souboru znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou klíčem k úspěšnosti v dalším životě žáka. Program respektuje tradice školy, využívá její charakteristické podmínky a reaguje na vzdělávací požadavky rodičů i žáků. Naše motto je : „Chceme dát dětem prostor“.

Škola nabízí široký výběr cizích jazyků: angličtinu, ruštinu, němčinu a francouzštinu, vyučovaných plně kvalifikovanými učiteli. Povinná výuka začíná ve 3.ročníku s angličtinou, další cizí jazyk je možné zvolit na 2.stupni. V 6.ročníku si mohou žáci vybrat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, škola nabízí i nepovinné předměty a kroužky (atletiku, gymnastiku, košíkovou, odbíjenou, florbal, výtvarnou výchovu, kroužek keramiky, sboreček pro malé zpěváky a pěvecký sbor pro žáky druhého stupně, zdravotnický a ekologický kroužek). Každý si může vybrat podle svých zájmů a chuti dělat něco navíc. Dlouhodobě úspěšná je také práce školy v oblasti tělesné výchovy a sportu.

Ve škole působí řada zkušených, ale i mladých nadšených kantorů. Výuka probíhá podle moderních učebnic s pracovními sešity (převážně hrazenými školou), v učebnách s interaktivními tabulemi, s připojením na internet, ve stále lepším školním prostředí. Všichni učitelé chtějí nejen své žáky naučit, ale zároveň je podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování, k otevřené komunikaci, pomáhat jim uplatňovat svá práva s vědomím plnění povinností, vytvářet u nich potřebu projevovat se pozitivně v chování a jednání, vést je k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a kulturám.

Při zápisu budou zjišťovány údaje o žákovi, rodné číslo, trvalé bydliště, školní zralost a dále zájem o školní družinu a školní jídelnu. Žádáme rodiče, aby si přinesli občanský průkaz a rodný list dítěte.

Pro lepší informovanost rodičů předškoláků zveřejňujeme brožuru s názvem
Budeme mít školáka,
která se zabývá dvěma hlavními tématy – povinnosti rodičů dané zákonem a schopnosti a dovednosti, kterými by měly být děti vybaveny před nástupem na základní školu. Většina publikace je věnována tipům na činnosti, které dětem pomohou si potřebné dovednosti a schopnosti osvojit či je rozvíjet. Brožura tak může být brána jako inspirativní kuchařka dětských aktivit, kterými se rodiče, prarodiče, ale i ostatní dospělí mohou inspirovat, dále si je uzpůsobovat dle svých potřeb, či se jich přesně držet. Publikaci zpracovala Mgr. Bc. Jana Kovářová, členka realizačního týmu MAP, odborník za oblast předškolního vzdělávání. Projekt Místní akční plán ORP Rakovník realizuje MAS Rakovnicko a je podpořen z OP VVV, který je v gesci MŠMT.

Při zápisu budou rodiče vyplňovat žádost o přijetí. Formulář žádosti je přílohou této stránky (můžete si vytisknout a přinést vyplněné k zápisu).

Rodiče mohou při zápisu požádat o odklad povinné školní docházky.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (výjimečně je možno tato doložit později).
Formulář žádosti o odklad je přílohou této stránky (můžete si vytisknou a přinést vyplněné k zápisu).

Kritéria přijetí

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Žádost o přijetí pdf, docx

Žádost o odklad pdf, docx

Zápisový list pdf, docx